Χωριά

στη Μεσσηνιακή Μάνη
Καρδαμύλη
Στούπα
Αγ. Νικόλαος
Αγ. Δημήτριος
Τραχήλα
Προσήλιο
Τσέρια
Καλύβες
Προάστιο
Εξωχώρι
Πύργος
Καστάνια
Σαϊδόνα
Ρίγκλια
Πλάτσα
Νομίτσι
Θαλάμες
Μηλιά
Καρυοβούνι
Λαγκάδα
Άγιος Νίκων